• πακέτο εργασίας 01

  Διαχείριση έργου και συντονισμός

  Επικεφαλής δικαιούχος: UCA

 • πακέτο εργασίας 02

  Παιδαγωγικό πλαίσιο και αρχές σχεδιασμού

  Επικεφαλής δικαιούχος: JYU

 • πακέτο εργασίας 03

  Πλάνο σχεδιασμού κοινωνικών μέσων

  Επικεφαλής δικαιούχος: HS EL

 • πακέτο εργασίας 04

  Φορείς και συλλογή δεδομένων
  Επικεφαλής δικαιούχος: UOM

 • πακέτο εργασίας 05

  Φορείς και συλλογή δεδομένων

  Επικεφαλής δικαιούχος: HS EL

 • πακέτο εργασίας 06

  Φορείς και συλλογή δεδομένων

  Επικεφαλής δικαιούχος: PSU

 • πακέτο εργασίας 07

  Ρομπότ κοινωνικής αρωγής για η συναισθηματική ενίσχυση των μαθητών, τη σύνδεση της κοινότητας και τη μάθηση.

  Επικεφαλής δικαιούχος:  UCA

 • πακέτο εργασίας 08

  Εργαλεία επιχειρηματικότητας

  Επικεφαλής δικαιούχος:  PSU

 • πακέτο εργασίας 09

  Διασύνδεση με υπάρχοντα εργαλεία / θέματα διαλειτουργικότητας / συνδεσιμότητας, Δημιουργία  μιας γλώσσας τεκμηρίωσης στοιχείων διασύνδεσης

  Επικεφαλής δικαιούχος:  HS EL

 • πακέτο εργασίας 10

  Σχέδιο αξιοποίησης και διάδοσης

  Επικεφαλής δικαιούχος: UCA

 • πακέτο εργασίας 11

  Απαιτήσεις κώδικα  δεοντολογίας

  Επικεφαλής δικαιούχος: UCA

A

πακέτο εργασίας 1.

Διαχείριση έργου και συντονισμός

Πακέτο Εργασίας νούμερο: ΠΕ1

Τίτλος πακέτου εργασίας: Διαχείριση έργου και συντονισμός

Επικεφαλής δικαιούχος: UCA

Στόχοι:

Αυτό το πακέτο εργασίας έχει ένα σύνολο στόχων:

 • να δημιουργήσει και να εκτελέσει σε τακτική βάση την  αποτελεσματική διαχείριση του έργου.
 • να αναβαθμίσει τις αρχικά προγραμματισμένες δραστηριότητες και να προσαρμόσει αντίστοιχα το πλάνο εργασίας και τον προϋπολογισμό.
 • να οργανώσει την απόδοση του έργου και τη συνεισφορά των εταίρων.

A

πακέτο εργασίας 2.

Παιδαγωγικό πλαίσιο και αρχές σχεδιασμού

Πακέτο Εργασίας νούμερο: ΠΕ2

Τίτλος πακέτου εργασίας: Παιδαγωγικό πλαίσιο και αρχές σχεδιασμού

Επικεφαλής δικαιούχος: JYU

Στόχοι:

Δημιουργία ενός παιδαγωγικού πλαισίου με βάση:

 • τις πιο σύγχρονες θεωρητικές και εμπειρικές αντιλήψεις.
 • συζητήσεις ομάδων εργασίας με τους βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς.

A

πακέτο εργασίας 3.

Πλάνο σχεδιασμού κοινωνικών μέσων

Πακέτο Εργασίας νούμερο: ΠΕ3

Τίτλος πακέτου εργασίας: Πλάνο σχεδιασμού κοινωνικών μέσων

Επικεφαλής δικαιούχος: HS EL

Στόχοι:

 • Να σχεδιάσει τη στρατηγική για τον βέλτιστο σχεδιασμό των παραμέτρων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης της πλατφόρμας.
 • Εξωτερικά στοιχεία: μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τρίτους τα οποία μπορούν να ενσωματωθούν στην πλατφόρμα.
 • Να σχεδιάσει και να αναπτύξει τα στοιχεία των κοινωνικών μέσων σε συνεργασία με τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη της πλατφόρμας.

A

πακέτο εργασίας 4.

Φορείς και συλλογή δεδομένων

Πακέτο Εργασίας νούμερο: ΠΕ4
Τίτλος πακέτου εργασίας: Φορείς και συλλογή δεδομένων
Επικεφαλής δικαιούχος: UOM
Στόχοι:

 • Ανάπτυξη μεθόδων, αρχών σχεδιασμού και δημιουργία υλικού για τη συμμετοχή όλων των βασικών ενδιαφερομένων και όλων των τελικών χρηστών.
 • Διεξαγωγή συμμετοχικού σχεδιασμού και συλλογής δεδομένων.
 • Δημιουργία προτάσεων για τον σχεδιασμό ηλεκτρονικών χαρτοφυλακίων με επίκεντρο τη μάθηση.

A

πακέτο εργασίας 5.

Φορείς και συλλογή δεδομένων

Πακέτο Εργασίας νούμερο: ΠΕ5

Τίτλος πακέτου εργασίας: Φορείς και συλλογή δεδομένων

Επικεφαλής δικαιούχος: HS EL

Στόχοι:

 • Ορισμός των συνολικών μη λειτουργικών και λειτουργικών απαιτήσεων για την πλατφόρμα.
 • Η δημιουργία της πλατφόρμας STIMEY.
 • Η ενσωμάτωση εννοιών παιδαγωγικών και κοινωνικών μέσων στην πλατφόρμα STIMEY.
 • Η δημιουργία διαφόρων εκπαιδευτικών εργαλείων.

A

πακέτο εργασίας 6.

Φορείς και συλλογή δεδομένων

Πακέτο Εργασίας νούμερο: ΠΕ6

Τίτλος πακέτου εργασίας: Φορείς και συλλογή δεδομένων

Επικεφαλής δικαιούχος: PSU

Στόχοι:

 • Ορισμός των μετρήσιμων παραμέτρων για την αξιολόγηση του αντικτύπου των δραστηριοτήτων STIMEY στην επιστήμη και την τεχνολογία.
 • Ανάπτυξη δεικτών που περιγράφουν τον αντίκτυπο του STIMEY.
 • Εφαρμογή των δεικτών που αναπτύχθηκαν στο STIMEY.
 • Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την  αξιολόγηση της δημιουργικότητας των νέων με γνώμονα την επιστήμη και την τεχνολογία (STOC) .
 • Δημιουργία δοκιμών για την αξιολόγηση της δημιουργικότητας των μαθητών διαφορετικών ηλικιακών ομάδων.

A

πακέτο εργασίας 7.

Ρομπότ κοινωνικής αρωγής για η συναισθηματική ενίσχυση των μαθητών, τη σύνδεση της κοινότητας και τη μάθηση

Πακέτο Εργασίας νούμερο: ΠΕ7

Τίτλος πακέτου εργασίας: Ρομπότ κοινωνικής αρωγής για η συναισθηματική ενίσχυση των μαθητών, τη σύνδεση της κοινότητας και τη μάθηση.

Επικεφαλής δικαιούχος:  UCA

Στόχοι:

 • Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη του ρομπότ
 • Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της προσωπικότητας του ρομπότ
 • Η πιλοτική εφαρμογή και ο έλεγχος του ρομπότ

A

πακέτο εργασίας 8.

Εργαλεία επιχειρηματικότητας

Πακέτο Εργασίας νούμερο: ΠΕ8

Τίτλος πακέτου εργασίας: Εργαλεία επιχειρηματικότητας

Επικεφαλής δικαιούχος:  PSU

Στόχοι:

 • Ανάπτυξη παιδαγωγικών και διδακτικών εργαλείων για  δημιουργία κινήτρων.
 • Σχεδίαση serious games.
 • Δοκιμή των online εργαλείων με την ενεργό συμμετοχή του κοινού.

A

πακέτο εργασίας 9.

Διασύνδεση με υπάρχοντα εργαλεία / θέματα διαλειτουργικότητας / συνδεσιμότητας, Δημιουργία  μιας γλώσσας τεκμηρίωσης στοιχείων διασύνδεσης

Πακέτο Εργασίας νούμερο: ΠΕ9

Τίτλος πακέτου εργασίας: Διασύνδεση με υπάρχοντα εργαλεία / θέματα διαλειτουργικότητας / συνδεσιμότητας, Δημιουργία  μιας γλώσσας τεκμηρίωσης στοιχείων διασύνδεσης

Επικεφαλής δικαιούχος:  HS EL

Στόχοι:

 • Η δημιουργία  μιας γλώσσας τεκμηρίωσης στοιχείων διασύνδεσης  (TLDL Teaching and Learning Definition Language).
 • Ανάπτυξη ενός μηχανισμού για την αυτόματη ενσωμάτωση των περιγραφόμενων στοιχείων στην πλατφόρμα STIMEY.
 • Η εφαρμογή του TLDL και του επεξεργαστή TLDL για την περιγραφή εξωτερικών στοιχείων που θα ενσωματωθούν στη STIMEY πλατφόρμα.
 • Να εντοπιστούν οι υπάρχουσες πλατφόρμες μάθησης για να ενσωματωθεί το περιεχόμενό τους στην πλατφόρμα STIMEY.
 • Ο καθορισμός και η εφαρμογή μηχανισμών ανταλλαγής δεδομένων για την ενσωμάτωση των περιεχομένων των εξωτερικών πλατφορμών μάθησης στην
  Πλατφόρμα STIMEY.

 

A

πακέτο εργασίας 10.

Σχέδιο αξιοποίησης και διάδοσης

Πακέτο Εργασίας νούμερο: ΠΕ10

Τίτλος πακέτου εργασίας: Σχέδιο αξιοποίησης και διάδοσης

Επικεφαλής δικαιούχος: UCA

Στόχοι:

 • Να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση για το  STIMEY μεταξύ των ομάδων-στόχων (προσωπικό πανεπιστημίου, μαθητές, προσωπικό των σχολείων).
 • Να αυξηθεί η προβολή του έργου μεταξύ των κυριότερων ενδιαφερόμενων φορέων.
 • Να φτάσει στον σχετικό με την εκπαίδευση STEM κόσμο της έρευνας.

A

πακέτο εργασίας 11.

Απαιτήσεις κώδικα  δεοντολογίας

Πακέτο Εργασίας νούμερο: ΠΕ11

Τίτλος πακέτου εργασίας: Απαιτήσεις κώδικα  δεοντολογίας

Επικεφαλής δικαιούχος: UCA

Στόχοι:

 • Ο στόχος είναι να εξασφαλιστεί συμφωνία  με τον «κώδικα δεοντολογίας» που ορίζεται στο συγκεκριμένο πακέτο.